3. Färgerna ska vara tryckbara

Är bildens färger alltför intensiva är det svårt att konvertera bilden till tryckfärgerna cyan, magenta, gult och svart utan att färgerna förändras.

När man trycker en bild använder man färgerna cyan, magenta, gult och svart för att sätta färg på tryckarket. Trycks ingen färg kommer det mesta av ljuset som faller på pappret reflekteras tillbaka till betraktaren. Trycks en gul färg på pappret kommer det blå ljuset att absorberas och det röda och gröna ljuset reflekteras. På så sätt ser vi en gul färg. Trycks både en cyan och en magenta färg på pappret kommer både rött och grönt ljus att absorberas och blått ljus att reflekteras.

Tyvärr är den blå färgen som på så sätt skapas betydligt mindre blå än den blåaste färgen vi kan få fram i datorn. På samma sätt är de maximalt gröna och röda färgerna som vi kan få fram i tryck betydligt mindre mättade än de maximalt gröna och röda färgerna vi kan ha i en digital bild. När vi gör om en bild för tryck kommer alltså de mest mättade färgerna att förlora mycket av sin mättnad.

De intensivaste färgnyanserna som finns i den ursprungliga bilden kommer att reduceras i färgmättnad och anpassas till de starkaste färger som kan tryckas. Ett problem som då kan uppstå är att färger som i den ursprungliga bilden är väl åtskilda kan få en och samma färg i den tryckta bilden. Det innebär att bilden tappar valörer och nyanser i dessa färger.

Förhandsvisning

Metoden för att kontrollera detta är att använda Photoshops förhandsvisning (Visa > Korrekturinställningar > Egen). För att man ska kunna bedöma bilden på bästa sätt bör man också ställa om skärmen så att bara bilden syns. Detta gör man genom att först trycka på tab-tangenten, sedan på f-tangenten två eller tre gånger (beroende på vilken version av Photoshop man använder). Oftast visas då en svart bakgrund. CTRL- eller höger-klicka på bakgrunden och välj »Grå« i den kontextmeny som då öppnas.

Den vänstra bilden visar hur bilden ser ut på skärmen efter bearbetningen. Mittenbilden visar bildens utseende efter det att trycksimuleringen aktiverats. I den högra bilden har också tryckbarhetsvarning aktiverats. Jämför den gröna servettens utseende. I den vänstra bilden ser man strukturen i servettens tyg. Det har försvunnit till stora delar när bilden förhandsvisas i CMYK. Färgerna ligger utanför det tryckbara omfånget, vilket också syns i den högra bilden. Titta också på de röda tomaternas färg. Mättnaden i den gröna färgen måste minskas, nyansen på de röda färgerna måst ändras.

Först i detta läge kan bilden bedömas korrekt, annars förvillas man av alla andra objekt på skärmen. Kontrasten upplevs lägre på grund av att ett tryck inte kan göra en svart färg totalt svart. Pappret kan inte heller reflektera 100 % av det ljus som faller på det. Det har en svag ton.

Med förhandsvisning kan du kontrollera om det finns några färger som förändras i ton. Starka gula färger tenderar ofta att gå mot en gulgrön färg, starka blå färger går ofta mot magenta. Kontrollera också om det finns färger som tappar separation och valöråtergivning.

Tryckbarhetsvarning

För att underlätta att se vilka färger som har en så stark färg att de ligger utanför det tryckbara omfånget har Photoshop en funktion som heter »Tryckbarhetsvarning«. När den aktiveras markeras färgerna som är klarare än vad trycket kan återge med en grå ton.

Notera att detta bara är en varning. Det behöver inte innebära att det finns problem som måste åtgärdas. Avaktivera tryckbarhetsvarningen och se efter om färgerna ser platta och onyanserade ut, eller om de har skiftat i nyans.

Bara för att en tryckbarhetsvarning visas innebär det inte att bilden ska korrigeras, utan det är först om dessa färger uppvisar problem som man måste göra något åt dem.

Den enklaste metoden att minska en bestämd färgs mättnad är att göra det med ett justeringslager av typen »Nyans/mättnad«. Välj den färg som ska justeras och dra i Nyans- eller Mättnadsreglaget till dess att färgerna har korrigerats till önskat utseende.

Lagerstil

En konsekvens av att de starka färgernas mättnad minskas är naturligtvis också att de mindre mättade färgerna blir blekare. Genom att applicera en lagerstil på justeringslagret kan man begränsa påverkan av justeringslagret så att bara de mättade färgerna ändras. Dialogrutan »Lagerstil« (Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ) ser vid första anblicken mycket komplicerad ut, men det beror mest på att man lagt in fyra olika funktioner i en och samma dialogruta. För detta ändamål används bara den del som heter »Blanda om:«.

Om det är en mättad röd färg som justerats så innehåller inte bilden särdeles mycket grönt eller blått i dessa nyanser. Se till att justeringslagret är markerat och öppna Lagerstil (Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ).

Välj grön färg och dra i den högra triangeln vid »Underliggande lager«  mot vänster till dess att de mest mättade röda färgerna återigen börjar bli alltför mättade. Dra då tillbaka denna triangel något. Håll sedan ner alternativ-tangenten och dra i den högra delen av triangeln, så att den delas upp. På så sätt skapas en övergångszon, så att gränsen mellan de partier som påverkas och inte påverkas blir alltför abrupt.

Upprepa sedan denna inställning i den blå färgen..Slutresultatet blir att bara de mest mättade röda färgerna kommer att bli påverkade av detta justeringslager. Det är alltså bara de mest mättade röda färgerna som kommer att få en minskad färgmättnad.

Nedan finns en sammanställning över vilka färger som du ska justera i lagerstil för att hämta tillbaka respektive färg.

Mättnadsmask

En alternativ lösning är att skapa en mask som skyddar de mindre mättade färgerna för påverkan. Sedan använder man Nyans/mättnad för att minska mättnaden. Eftersom detta sker genom masken kommer bara de starka färgerna påverkas.

En mättnadsmask skapas genom att bildlagret dupliceras. Sedan markeras bakgrundslagret igen. Skapa sedan ett nytt, tomt lager och fyll detta med neutralgrå färg. Duplicera sedan detta neutralgrå lager.

Du ska alltså ha ett bildlager, två stycken lager med grå färg och ett bakgrundslager i din lagerpalett. Ändra blandningsläget på det översta lagret till Färg. Slå samman detta lager med det närmast underliggande lagret (Lager > Lägg samman neråt). Detta lager som nu skapats ska nu få blandningsläge Differens. Slå samman detta lager med det underliggande grå lagret (Lager > Lägg samman neråt). Se till att alla färger försvinner med kommandot Tunna ut (Bild > Justeringar > Tunna ut).

Detta lager är ljus där bilden innehåller mättade färger och mörk där bilden innehåller bleka färger. Genom att Kommando/Control-klicka på RGB-kanalen i kanalpaletten omvandlas detta lager till en markering. Släng sedan detta lager och lägg till ett Nyans/mättnadslager. Eftersom det finns en aktiv markering kommer det skapas en mask till detta justeringslager.

Justera till slut de färger som är alltför mättade i Nyans/mättnadslagret. Eftersom de bleka färgerna är skyddade av masken kommer färgintensiteten bevaras i dessa färger.

Makro

Att skapa masken är en komplex operation. Ett enklare sätt är att göra denna mask med ett funktionsmakro. På webbsidan finns två makron för nedladdning. Ett makro skapar en mask som markerar de mättade färgerna, det andra skapar en mask som markerar bleka, omättade färger.

Det första makrot gör det enkelt att med hjälp av ett Nyans/mättnadslager minska mättnaden i de starka, klara färgerna. Det andra makrot är användbart för att öka färgintensiteten i bleka, svaga färger.

>>> Ladda ner mättnadsmakrot (Engelsk Photoshop)

>>> Ladda ner mättnadsmakrot (Svensk Photoshop)

 

 

Sök
Felboken
Felboken som pdf
Ladda ner hela Felboken, en pdf som beskriver allt du bör kunna och allt du bör göra för att leverera bilder som uppfyller alla de krav som krävs för att slutresultatet ska bli en professionell produkt av hög klass.