4. Att tänka på vid tryckanpassning

1) Kalibrerad skärm, skrivare och korrekt arbetsmiljö
Bildskärm och skrivare som används vid tryckanpassningen bör vara kalibrerade så att de inom rimliga toleranser återger bildfilens utseende korrekt. Arbetsmiljön bör vara utformad så att den tillåter bildbehandlaren att se bildens utseende korrekt. Vi rekommenderar att man anpassar sig efter målvärden och toleranser i ISO 3664 (Viewing conditions – Graphic technology and photography).

2) Bildstorlek och rastertäthet
Bildens storlek ska anpassas efter tryckstorlek och rastertäthet. Pixelupplösningen bör vara 1,5–2 ggr rastertätheten. Vi rekommenderar inte att man interpolerar bildfilen för att öka storleken.

3) Friläggning
Friläggning ska utföras med hänsyn tagen till den upplösning som bilden ska återges i och till den bakgrundsfärg som motivet ska placeras mot.

4) Skärpning
Efter anpassning till slutlig bildstorlek ska bildfilen skärpas med hänsyn tagen till tryck och bildens utseende.

5) Tryckprofil
Bilden ska konverteras med en tryckprofil som beträffande färg, total färgmängd och punktförstoring anpassats mot det slutgiltiga tryckets värden. Välj den återgivningsmetod (rendering intent) som bäst bevarar den ursprungliga bildens utseende. Tryckprofiler gör inga underverk. När det ställs höga krav på bildåtergivningen rekommenderar vi att färgerna kontrolleras och justeras efter konverteringen. Om inget annat överenskommits ska den tryckprofil som används vid konverteringen bäddas in i bildfilen.

6) Förprovtryck
Om ett förprovtryck har beställts ska det utföras med en kalibrerad skrivare. Någon form av kontrollstrip (till exempel Fogra Media Wedge) ska finnas med på utskriften, så att förprovtryckets kvalitet kan kontrolleras.

 

 
Sök
Leveransrekommendationer

Leveransrekommendationerna innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan: beställning, fotografering, bildbearbetning, tryckanpassning och tryckning.

Dessa togs fram 2007 av en arbetsgrupp som bestod av:
Lars Kjellberg, Print Network
Ola Karlsson, Grafiska Företagens Förbund
Per Marklund, Sun Chemical
Renée Kiebler, Bonnier Tidskrifter
Stefan Ohlsson, Projektor Utbildning
Ulrik Södergren, Bildleverantörernas Förening
Åke Sandström, Svenska Fotografers Förbund