2. Att tänka på vid fotografering

1) Bildkvalitet och kamerautrustning
Välj kamerautrustning som ger en tillräckligt hög bildkvalitet för den avsedda användningen utifrån de anvisningar som finns i beställningen.

2) Exponering: kontrollera histogram
Histogrammet visar om delar av bilden är över- eller underexponerad. Framförallt överexponerade, men även underexponerade bildpartier är omöjliga eller svåra att återställa med bibehållen detaljinformation. Normalt sett bör bilden exponeras så att de ljusaste partierna i bilden ligger nära gränsen för överexponering.

3) Bildformat vid fotograferingen
Om kameran vid fotograferingen är inställd på RAW (råformat) sker enbart en digitalisering av informationen från kamerans sensor. All övrig bearbetning av bildfilen sker i ett fristående råkonverteringsprogram. Om kameran är inställd på JPEG eller TIFF sker bearbetningen fram till färdig bild i kameran. Det är då väsentligt att kontrollera att följande inställningar är korrekta:
• Vitbalansering, som ska anpassas efter den färgtemperatur som råder.
• Arbetsfärgrymd. Vid fotografering i JPEG finns i många kameror möjlighet att välja mellan sRGB och Adobe RGB (1998). För bilder som ska tryckas är Adobe RGB (1998) att föredra.
• Skärpning och brusreducering bör användas med försiktighet. Både skärpning och brusreducering kan med fördel appliceras på bilden i efterhand.
• Kontrastkurva och färgmättnad bör heller inte överdrivas. Det är bättre att anpassa även dessa i efterhand.

4) Metadata
Redan vid fotograferingen kommer metadata (EXIF) att läggas till bildfilen. Ställ in kameran så att dessa metadata blir korrekta.

5) Arkivering av kamerafil
Den obearbetade kamerafilen ska arkiveras på ett betryggande sätt under så lång tid som överenskommit (se punkt 1:5), dock minst ett år räknat från fotograferingstillfället.

 

 

Sök
Leveransrekommendationer

Leveransrekommendationerna innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan: beställning, fotografering, bildbearbetning, tryckanpassning och tryckning.

Dessa togs fram 2007 av en arbetsgrupp som bestod av:
Lars Kjellberg, Print Network
Ola Karlsson, Grafiska Företagens Förbund
Per Marklund, Sun Chemical
Renée Kiebler, Bonnier Tidskrifter
Stefan Ohlsson, Projektor Utbildning
Ulrik Södergren, Bildleverantörernas Förening
Åke Sandström, Svenska Fotografers Förbund