3. Att tänka på vid bildbearbetning

1) RAW som bildformat
RAW är det överlägsna formatet för fotografering och bildbearbetning, varför vi starkt rekommenderar RAW för dessa steg i det digitala bildarbetsflödet. Men RAW är också det format som ställer högst krav på bildbearbetaren. Vi rekommenderar därför att bilder som tagits av en professionell fotograf också bearbetas av samma fotograf. Bilder tagna av icke professionella fotografer kan av motsvarande skäl vinna på att fotograferas och levereras som RAW till en specialicerad bildbearbetare.

2) Kalibrerad skärm, skrivare och korrekt arbetsmiljö
Bildskärm och skrivare som används vid tryckanpassningen bör vara kalibrerade så att de inom rimliga toleranser återger bildfilens utseende korrekt. Arbetsmiljön bör vara utformad så att den tillåter bildbehandlaren att se bildens utseende korrekt. Vi rekommenderar att man anpassar sig efter målvärden och toleranser i ISO 3664 (Viewing conditions – Graphic technology and photography).

3) Arbetsfärgrymd
Bildens arbetsfärgrymd (ICC-profil) bör anpassas till den förväntade användningen. Rekommendationer: Adobe RGB (1998) eller ECI-RGB för tryck av normal kvalitet, som ark- och rulloffset på bestruket papper. ColorMatch RGB eller sRGB för dagstidningstryck (coldset). Arbetsfärgrymden ska alltid bäddas in i bildfilen.

4) Vitpunkt, svartpunkt och kontrast
Justera bildens vit-, svartpunkt och kontrast. En vit bildton som ska återges med nyans i trycket bör inte ha ett RGB-värde över 245. En mörk ton som inte ska återges som 100% i trycket bör inte ha ett RGB-värde under 10. Naturligtvis kan helt vita eller svarta valörer i bilden placeras över respektive under dessa värden.

5) Vitbalans och referensfärger
Vitbalans bör anpassas efter den färgtemperatur som rådde vid fotograferingstillfället. Bildens grå valörer bör balanseras så att värdet i den röda, gröna och blå kanalen blir lika. Viktiga referensfärger, som till exempel hudtoner, ska anpassas så att de återges på önskat sätt. Om bilden ska ha en korrekt färgåtergivning (se punkt 1:1) ska bildens färgåtergivning anpassas så nära förlagans färger som möjligt.

6) Färgmättnad
Bildens färgmättnad bör anpassas till det önskade utseendet, dock utan att ökas så mycket att nyanserna går förlorade. Målsättningen är en bild som enkelt kan konverteras (anpassas) till tryckets färgomfång.

7) Skärpning
Eftersom bildens slutgiltiga storlek oftast inte är känd i detta led är det viktigt att bilden skärps enbart för att kompensera för den oskärpa som uppstår vid digitaliseringen. Partiell kreativ skärpning av vissa bilddetaljer ska dock utföras nu. Denna skärpning ska vara så försiktig att en efterföljande slutskärpning kan utföras.

8) Retusch
Normal dammretuschering ingår alltid i detta led. All övrig bildretuschering utförs endast efter överenskommelse med beställaren.

9) Metadata
All relevant metadata, som EXIF-data, upphovsman, kontaktinformation, med mera, ska infogas i bildfilen. Jämför punkt 1:4.

10) Utskrift av RGB-bild och förprovtryck
Om en RGB-utskrift eller förprovtryck har beställts (se punkt 1:6), ska detta utföras med en kalibrerad skrivare.

11) Arkivering av RGB-bild
Den bearbetade bildfilen bör arkiveras betryggande minst ett år räknat från fotograferingstillfället.

 

Sök
Leveransrekommendationer

Leveransrekommendationerna innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan: beställning, fotografering, bildbearbetning, tryckanpassning och tryckning.

Dessa togs fram 2007 av en arbetsgrupp som bestod av:
Lars Kjellberg, Print Network
Ola Karlsson, Grafiska Företagens Förbund
Per Marklund, Sun Chemical
Renée Kiebler, Bonnier Tidskrifter
Stefan Ohlsson, Projektor Utbildning
Ulrik Södergren, Bildleverantörernas Förening
Åke Sandström, Svenska Fotografers Förbund