Leveransrekommendationerna

Hantering av digitalbilder, från beställare till tryck – fem roller, fem checklistor.

En arbetsgrupp bestående av representanter för beställare, kreatörer och grafisk produktion har tagit fram riktlinjer för bildhantering i ett digitalt arbetsflöde. Eftersom rollfördelningen i bildflödet kan variera har vi koncentrerat oss på de olika steg som ingår i digital bildproduktion. Vid överlämnandet mellan stegen bör man förvissa sig om att den information som krävs, för att följande led ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, finns med.

Fotografering, bildbearbetning och tryckanpassning har delats upp i separata steg. Bildbearbetningen går ut på att färdigställa en arkiveringsklar bild som så långt möjligt överensstämmer med beställarens och fotografens intentioner. Målet med bildbearbetningen är en bild som så enkelt som möjligt kan anpassas till det slutliga användningsområdets möjligheter och begränsningar med minsta möjliga förändringar av bildens utseende.

Leveransrekommendationerna innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan…

…Beställning
…Fotografering
…Bildbearbetning
…Tryckanpassning
…Tryckning

 

Sök
Leveransrekommendationer

Leveransrekommendationerna innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan: beställning, fotografering, bildbearbetning, tryckanpassning och tryckning.

Dessa togs fram 2007 av en arbetsgrupp som bestod av:
Lars Kjellberg, Print Network
Ola Karlsson, Grafiska Företagens Förbund
Per Marklund, Sun Chemical
Renée Kiebler, Bonnier Tidskrifter
Stefan Ohlsson, Projektor Utbildning
Ulrik Södergren, Bildleverantörernas Förening
Åke Sandström, Svenska Fotografers Förbund